Ban Lãnh Đạo

  • Ông  : Nguyễn Văn Bình
    Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

  •  : Lê Mai Khanh
    Chức vụ : Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT

  • Ông : Lê Anh Tuấn
    Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT