Văn bản pháp luật

Hướng dẫn về việc hóa đơn GTGT kê khai chậm

06/12/2012

Hướng dẫn về việc hóa đơn GTGT kê khai chậm
Ngày 08/10/2012, Tổng cục thuế đã ra Công văn số 3523/TCT-KK hướng dẫn việc xử lý hóa đơn GTGT kê
khai chậm.
· Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định thuế phải nộp
trong tháng đó.
· Nếu thuế GTGT đầu vào kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời hạn
không quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh.
· Trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế
phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung.
· Trường hợp hóa đơn đầu vào đã quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh thì số thuế GTGT ghi trên hóa đơn
không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN nếu hóa đơn đó đảm bảo đúng qui định về hóa đơn, chứng từ.